ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

ติดตามงานการส่งเสริมและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า,ปอเทือง) จากเกษตรกรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 2,000 ไร่
วันที่ 23 มกราคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด โดยนายปิยมิตร ภูคงน้ำ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 พร้อมนายนิพนธ์.สมบัติล้วน.นักวิชาการเกษตร.ลงพื้นที่ติดตามงานการส่งเสริมและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า,ปอเทือง) จากเกษตรกรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 2,000 ไร่ พร้อมทั้ง สำรวจพื้นที่ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนำทรายออกจากแปลงนา ในเขตพื้นที่บ้านท่าทางเกียน หมู่ 4 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 5.บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด